Text File


Text File
Text File
 
[engl.\], Textdatei.

Universal-Lexikon. 2012.